top of page

​收貨需知

                                                 

政府將於30JAN2023起撤銷根據《預防及控制疾病規例》

龍貓館亦將會30JAN2023開始,回復送貨上樓服務,

多謝各位一路支持,祝大家身體健康,兔年行大運

新界西/東更改送貨日子通知

新界東將會逢星期二/五晚送貨

新界西將會逢星期一/四晚送貨

​​送貨詳情